Internship in Spain ( Another Cities )

ทางเลือกใหม่สำหรับนักศึกษา หรือบุคคลที่เรียนจบทางด้านสาขาการโรงแรม สาขาภาษาสเปน ได้พัฒนาทักษะการทำงานแบบเข้มข้น ผ่านโครงการฝึกงาน ณ ประเทศสเปน ในสถานประกอบการ เช่น โรงแรม ร้านอาหารที่มีชื่อเสียง ฝึกสำเนียงการพูดภาษาสเปนกับเจ้าของภาษาตัวจริง ภายใต้วีซ่าการทำงานอย่างถูกกฎหมาย ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสเปน

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• ฝึกงานแบบมีรายได้ โดยประมาณ 100 - 600 ยูโร/ เดือน
• ฟรี! ที่พักตลอดระยะเวลาที่ฝึกงาน
• ฟรี! อาหารในเวลางาน
• ฟรี! บริการเช็คเอกสารและให้คำแนะนำในขั้นตอนการยื่นวีซ่า
• เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ บริการดูแลและให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
• สถานประกอบการรองรับมากกว่า 1,000 แห่ง
• พัฒนาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปนในเวลาเดียวกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 ปีบริบูรณ์

กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี ทางด้านสาขาการโรงแรม การครัว การท่องเที่ยวและสาขาภาษาสเปน หรือจบทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 ปี นับจาก Transcript

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี – ดีมาก หากสื่อสารภาษาสเปนได้ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดครบ 3 – 12 เดือน

มีความยืดหยุ่นในเรื่องสถานประกอบการที่ฝึกงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ROOM DIVISIONS

FOOD AND BEVERAGE

CULINARY

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
(เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับองค์กรประเทศสเปน

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไออีโอ ดำเนินการยื่นวีซ่าให้

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทาง/เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศสเปน

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 5 – 6 เดือน

สำหรับโครงการฝึกงานประเทศสเปน ผู้สมัครจะไม่สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานได้

หากเป็นสาขาที่นอกเหนือจากที่ระบุในคุณสมบัติข้างต้น จะไม่สามรถเข้าร่วมโครงการได้

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ ค่าตอบแทนเฉลี่ย 100 – 600  ยูโร/ เดือน ไม่รวม service charge (เฉพาะบางตำแหน่ง)

สถานประกอบการจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของที่พัก แต่ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ ด้วยตนเอง

องค์กรสเปนจะดำเนินการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เพียงแต่ว่าตลอดระยะเวลาในการฝึกงานอยู่ที่ประเทศสเปนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเจอภาษาสเปนในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน

มีเจ้าหน้าทีไออีโอ เป็นผู้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมโครงการในทุกขั้นตอน

สามารถจองเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอ ช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อทางหัวหน้างาน หรือแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ ตามกำหนดวันหมดอายุของวีซ่าที่ได้รับ

หากมีสถานประกอบการตัดสินใจที่จะจ้างผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกลับมาดำเนินวีซ่าที่ประเทศไทย ไม่สามารถต่อจากทางฝั่งประเทศสเปนได้

Illustration of Spain flag