การยื่นขอคืนภาษี (Tax Refund)

การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกว่าโครงการ Work and Travel และโครงการ Internship and Career Training ด้วยวีซ่าประเภท J1 นั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำงานและมีรายรับอย่างถูกกฎหมาย เมื่อมีรายได้ ตามกฎหมายก็จะต้องมีการเสียภาษี โดยนายจ้างจะหักเงินของค่าจ้างที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับในแต่ละงวด เพื่อนำไปชำระภาษี

ดังนั้นบริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด (IEO) ได้ดำเนินการบริการขอคืนภาษี ซึ่งทางบริษัทจะอำนวยความสะดวกในกรอกเอกสาร รับรองความปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด โดยเงินที่ได้รับคืนนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา

Federal Tax

เปรียบเหมือนภาษีประเทศ โดยจะมีการหักรายได้ประมาณ 10% ของรายได้ที่น้องๆได้รับในแต่ละงวด นำมาชำระค่าภาษีชนิดนี้ บางรัฐที่หักเฉพาะ Federal Tax ได้แก่ Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington และ Wyoming

State Tax

เปรียบเหมือนภาษีจังหวัด โดยจะมีการหักรายได้ประมาณ 3% – 7% ของค่าจ้างที่น้องๆได้รับในแต่ละงวด นำมาชำระค่าภาษีชนิดนี้

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการทำ Tax Refund

W2 ทั้งหมดหรือ Last Paycheck
(คือเอกสารที่สรุปยอดรวมว่าทำงานทั้งหมดได้เงินเท่าไหร่ หักไปจ่ายภาษีเป็นเงินเท่าไหร่)

Passport

Social security number

Application form , Application form
(สามารถติดต่อขอแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่)

หน้าแรก Book bank

ขั้นตอนการดำเนินการ

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถส่งเอกสารทั้งหมด โดยสแกนส่งเข้าอีเมล์ internship@ieo.co.th ระบุ subject ว่า Taxrefund (ปีที่ส่งเอกสาร)_ชื่อ นามสกุลของน้อง

การคืนเงินภาษี น้องๆจะได้รับเป็นเชค โดย Federal Tax จะใช้เวลาประมาณ 2.5 เดือน และ State Tax จะมากกว่านี้เล็กน้อย บ่อยครั้งที่น้องๆ อาจจะไม่ได้รับฟอร์ม W2 สาเหตุหลักเกิดจาก น้องๆไม่ได้ให้ข้อมูลที่อยู่ในประเทศไทยไว้แก่นายจ้าง หรือนายจ้างอาจจะส่งให้แล้วหาย กรณีเหล่านี้น้องๆ จะต้องดำเนินการติดต่อนายจ้างเพื่อให้นายจ้างส่งมาให้ใหม่

ข้อตกลงและเงื่อนไข

- บริษัท ไอ.อี.โอ จำกัด มีหน้าที่เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารขอคืนภาษีของผู้ขอคืนภาษีให้กับทางกรมสรรพากรประเทศสหรัฐอเมริกา เท่านั้น!
- ผู้ขอคืนภาษีจะได้รับเช็คสั่งจ่ายโดยตรงในนามของผู้ขอคืนภาษี
- ในการขอคืนภาษีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับดำเนินการตามเอกสาร W-2 /Last Paycheck จากทาง นายจ้างให้แก่ผู้ขอคืนภาษี
- จำนวนเงินที่ผู้ขอคืนภาษีจะได้รับ เป็นอำนาจสิทธิ์ขาดของรัฐบาลอเมริกันเท่านั้น
- หากในกรณีที่กรมสรรพากรประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ทางผู้ขอคืนภาษีต้องเป็นผู้ติดต่อด้วยตนเอง

ค่าบริการในการดำเนินการ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลที่ เบอร์โทร: 0910599515 Line: ieo_operation