โครงการฝึกงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย (Internship in Australia) เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ได้ฝึกงานทางด้านสายงาน Hospitality ที่เรียนมาหรือที่มีประสบการณ์ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จริง ผ่านวีซ่าการทำงานอย่างถูกกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดยแบ่งเป็นระยะเวลา 26 38 และ 52 สัปดาห์ ลักษณะการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นงานในโรงแรม และร้านอาหารระดับคุณภาพ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญดูแลให้คำแนะนำ และให้ความรู้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• ค่าตอบแทน AUD 16 – AUD 19/ชั่วโมง ไม่รวม service charge และทำงานไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง/สัปดาห์
• เรียนรู้ระบบงานในสถานประกอบการชั้นนำ อาทิเช่น โรงแรม 4 – 5 ดาว ร้านอาหาร Michelin Stars และร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในประเทศออสเตรเลีย
• สร้างมิตรภาพ และ connection ใหม่ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคต
• พัฒนาระดับภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น และได้สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวออสเตรเลีย
• เสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเป็นมืออาชีพในโลกของการทำงาน รู้จักปรับตัว และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• สถานประกอบการชั้นนำ รองรับผูเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 แห่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 – 30 ปีบริบูรณ์

จบการศึกษาระดับต่ำสุด ปวช. ทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้องกับกาโรงแรมและการครัว หรือกำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีทางด้านสาขาการโรงแรมและการครัว หรือจบการศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 ปี

มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในโรงแรมชั้นนำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการเลือกไปฝึกงาน

สถานที่ทำงานขึ้นอยู่กับดุลพินิจขององค์กรออสเตรเลีย

มีความยืดหยุ่นสูง และเข้าใจในตัวโครงการ เรื่องระยะเวลาของการหาสถานประกอบการเพื่อรองรับ และการดำเนินการด้านวีซ่า

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

CULINARY

FOOD AND BEVERAGE

HOUSEKEEPING

FRONT OFFICE / RECEPTION

สถานประกอบการระดับคุณภาพ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ
(เอกสารทุกฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับองค์กรออสเตรเลีย

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไออีโอ ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ เมื่อวีซ่าผ่าน นำเอกสารที่ได้รับไปประสานงานกับศูนย์ยื่นวีซ่าเพื่อสแกนลายนิ้วมือและม่านตาของผู้สมัคร

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทาง/เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย

ความทรงจำจากรุ่น สู่อีกรุ่น

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 6 – 12  เดือน เพราะใช้ระยะเวลาในการหาสถานประกอบการรองรับค่อนข้างนาน

ทางบริษัทจะช่วยแจ้งทางสถานประกอบการว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องการฝึกงานที่เดียวกัน แต่ทั้งนี้ดุลพินิจขึ้นอยู่กับสถานประกอบการเป็นหลัก และควรเตรียมใจไว้ด้วยว่าอาจจะได้เข้างานคนละเวลา

ไม่สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานได้

สถานประกอบการส่วนใหญ่มีวันหยุดให้ 1 – 2 วัน ค่าตอบแทนมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสถานประกอบการ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง AUD 16 – AUD 19/ ชั่วโมง ไม่รวม service charge (รายได้เฉลี่ยอย่างต่ำ โดยประมาณ 40,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน)

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่พักด้วยตนเอง ทางองค์กรออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่ไออีโอจะมีบริการแนะนำขั้นตอนในการหาที่พักให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่มีการสัมภาษณ์วีซ่า ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการสมัครวีซ่าและดำเนินการด้านเอกสารให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถจองเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอ ช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อทางองค์กรออสเตรเลีย หรือแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ตามที่ระยะเวลาวีซ่ากำหนด

สำหรับการทักทายในแบบชาวออสซี่ พวกเขาจะทักทายด้วยการจับมือกัน แต่ก็ควรจับมืออีกฝ่ายแน่นๆ เพราะการจับมือเพียงเบาๆ นั้นแสดงออกถึงความไม่เต็มใจทักทายอีกฝ่าย ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพนัก และที่สำคัญควรสบตาอีกฝ่ายด้วยในระหว่างการจับมือเพราะถือว่าเป็นการแสดงความเคารพนั่นเอง

ปกติแล้วชาวออสเตรเลียจะมีสองชื่อ – นั่นก็คือชื่อตัวเอง (ชื่อ) กับชื่อครอบครัว (นามสกุล) ปกติแล้วสำหรับคนที่อายุเท่ากันหรืออ่อนกว่าให้คุณเรียกชื่อ  ส่วนคนที่อายุแก่กว่าคุณ ให้คุณเรียกว่า Mr. Mrs. หรือ Ms. ตามด้วยนามสกุล จนกว่าคุณจะสนิทกันดีหรือจนกว่าเขาจะบอกให้คุณเรียกชื่อ

โดยปกติผู้เข้าร่วมโครงการควรมีเงินสำรองไว้สำหรับใช้จ่ายโดยประมาณ AUD 150 – AUD 400/เดือน