Ieo Study aboard

โครงการ Work and Travel (ทำงานและท่องเที่ยว) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ได้ไปใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน ไปเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม และท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ อาทิเช่น USA, Singapore , France

*** คลิ๊กเลือกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโครงการ Work and Travel ของประเทศนั้นๆ ค่ะ ***

Work & Travel | Work and Travel | ทำงานและท่องเที่ยวINTERNSHIP USA |ฝึกงานต่างประเทศ|ฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกา | ฝึกงานที่อเมริกาINTERNSHIP SINGAPORE |ฝึกงานต่างประเทศ|ฝึกงานในประเทศสิงคโปร์ | ฝึกงานที่สิงคโปร์Work & Travel | Work and Travel | ทำงานและท่องเที่ยว

Work and Travel,Work Travel,WorkTravel,เวิร์ค,เด็กเวิร์ค,Work,WAT,Work Travel,ทำงานและท่องเที่ยว

Work and Travel in USA (ทำงานและท่องเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา) คือโครงการที่จัดอยู่รูปแบบ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange Programs) ภายใต้วีซ่าประเภท J1 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากหลายประเทศ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษา 3 – 4 เดือนไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวสหรัฐอเมริกาอย่างรอบด้าน ผ่านการทำงานในบริษัทห้างร้านสัญชาติอเมริกัน เช่น งานประเภทร้านอาหาร, งานประเภทโรงแรม รีสอร์ท, ร้านขายของที่ระลึก, สวนสัตว์หรือสวนสนุก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างชาติ     มีโอกาสเรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบ และท่องเที่ยวภายหลังจบโครงการฯ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ประสานงานประจำประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย


Work & Travel | Work and Travel | ทำงานและท่องเที่ยว

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA  สามารถทำงานได้ระยะเวลา 3-4 เดือนในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเมื่อจบโครงการ แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ภายใน30วันหลังจากวีซ่าหมดอายุ โดยช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องไม่กระทบกับเวลาเปิดภาคเรียนของเทอมการศึกษาต่อไป


Work & Travel | Work and Travel | ทำงานและท่องเที่ยว

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่งงาน

ค่าตอบแทน

 Work & Travel | Work and Travel | ทำงานและท่องเที่ยว Hotel, Resort and Campground

Hyatt,  Best Western, Drury Hotel

Housekeeping, Front Desk, Food Prep, Line cook

$7 – $10

 Work & Travel | Work and Travel | ทำงานและท่องเที่ยว  Retail shop and Store

Sunsation, Beach Mart, Genes Foods

Cashier, Stocker and Retail

$7 – $9

 Work & Travel | Work and Travel | ทำงานและท่องเที่ยว  Fast food and Restaurant 

McDonalds, Dinkins Donut, Dairy Queen, Boudin Bakery, Wendys,  Ghirardelli Chocolate

Crew Member, Server

 

$8 – $10

 Work & Travel | Work and Travel | ทำงานและท่องเที่ยว  Park and Aquarium

Space Center, Maryland Zoo, Blue Ocean

Cashiers, Housekeeping, Lifeguard, Retail Sales and  Food Service

$8 – $9

 

Work & Travel | Work and Travel | ทำงานและท่องเที่ยว

Work and Travel,Work Travel,WorkTravel,เวิร์ค,เด็กเวิร์ค,Work,WAT,Work Travel,ทำงานและท่องเที่ยว


Work & Travel | Work and Travel | ทำงานและท่องเที่ยว

1.  นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปีและศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องมีเกรดออกมาแล้วอย่างต่ำ 1 เทอม
2.  มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง (Full-time student)
3.  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไป
4.  มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการฯ พร้อมที่จะเรียนรู้ชีวิตการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้


Work & Travel | Work and Travel | ทำงานและท่องเที่ยว

1.  กรอกใบสมัครออนไลน์ (Apply Online) ที่หน้าเว็บไซต์ http://www.ieo-worktravel.com/
2.  นัดวันและเวลาที่สะดวกสัมภาษณ์วัดระดับภาษาทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ IEO
3.  ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการและค่าสัมภาษณ์งาน 7,500 บาท
4.  เลือกงานที่สนใจและทำการจองงาน พร้อมส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
5.  ภายหลังที่ได้รับการยืนยันการจ้างงาน ผู้สมัครต้องชำระค่าโครงการฯ ส่วนที่เหลือ, ค่าวีซ่าและค่าระบบนักเรียนแลกเปลี่ยน ภายใน 7 วันทำการ
6. IEO จะดำเนินการขอเอกสาร DS2019 (DS2019 คือ เอกสารที่ออกโดยองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารนี้เป็นเอกสารสำคัญประกอบการขอวีซ่า J1)
7.  ภายหลังที่ได้รับเอกสาร DS2019 จากทางองค์กรแลกเปลี่ยนแล้ว จะเป็นขั้นตอนเตรียมเอกสารในการทำวีซ่า

 

 

Work and Travel,Work Travel,WorkTravel,เวิร์ค,เด็กเวิร์ค,Work,WAT,Work Travel,ทำงานและท่องเที่ยว

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ IEO Abroad
Tel : 0964392545 , 0614262299 E-mail : worktravel_team@ieo.co.th Line : ieoworkandtravel