บริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด ได้รับความร่วมมือจากองค์กรประเทศเยอรมนี และสถานประกอบการ อาทิเช่น โรงแรมระดับ 3 – 5 ดาว ร้านอาหารที่มีชื่อเสียง ในการเป็นตัวแทนดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ทางด้านสายงานที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการบริการ เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ประเทศเยอรมนี ( ถูกต้องตามกฎหมายที่ทางรัฐบาลประเทศเยอรมนีได้กำหนดไว้ ) ระยะเวลา 4 - 12 เดือน เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง สัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆ จากเพื่อนร่วมงานนานาประเทศ

โอกาสที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

• ฝึกงานแบบมีรายได้ โดยประมาณ 800 ยูโร/ เดือน
• ฟรี! เตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน ณ ประเทศเยอรมนี
• ฟรี! บริการไปรับ เมื่อถึงสนามบิน และที่พัก 1 คืน
• ค่าธรรมเนียมโครงการถูกที่สุด ไม่ลดรายได้และสวัสดิการ
• เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ บริการดูแลและให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
• สถานประกอบการรองรับมากกว่า 1,000 แห่ง
• ฟรี! บริการตรวจเอกสาร และทำนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 18 ปีบริบูรณ์

กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สายโรงแรมและสายงานบริการ และใช้การฝึกงานในครั้งนี้ ภายใต้หลักสูตรที่ทางสถาบันเรียนได้กำหนดไว้

สามารถสื่อสารภาษา
อังกฤษได้ดี – ดีมาก หากสื่อสารภาษาเยอรมันได้ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถเข้าร่วม
โครงการตามระยะเวลาที่กำหนดครบ 4 - 12 เดือน

มีความยืดหยุ่นในเรื่อง
ของเมืองและสถานประกอบการที่ฝึกงาน

มีใบรับรองประวัติอาชญากรรม ฉบับภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ROOM SERVICE

FOOD AND BEVERAGE

บางตำแหน่งอาจจะต้องมีการหมุนเวียนงาน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานประกอบการเป็นผู้มอบหมายงาน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ไออีโอ ชำระเงินงวดแรก

สัมภาษณ์กับองค์กรประเทศเยอรมนี

ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ พร้อมกับเซ็นสัญญาการฝึกงาน

เตรียมเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไออีโอ ดำเนินการยื่นวีซ่าให้

เมื่อวีซ่าผ่าน เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทาง/เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศเยอรมนี

สมัครได้ตลอดทั้งปี ควรสมัครล่วงหน้าก่อนเดือนที่ต้องการเดินทางอย่างน้อย 3 – 4 เดือน

ทางบริษัทจะช่วยแจ้งทางสถานประกอบการว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องการฝึกงานที่เดียวกัน แต่ทั้งนี้ดุลพินิจขึ้นอยู่กับสถานประกอบการเป็นหลัก และควรเตรียมใจไว้ด้วยว่าอาจจะได้เข้างานคนละเวลา

ไม่สามารถเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานได้

รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาทางด้านสาขาการโรงแรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเท่านั้น

วันหยุด 1 – 2 วัน/สัปดาห์ ค่าตอบแทนเฉลี่ย 800 ยูโร/ เดือน ไม่รวม service charge (เฉพาะบางตำแหน่ง)

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าที่พักเอง เฉลี่ยค่าที่พักประมาณ 400 – 900 ยูโร/ คน/ เดือน ทางองค์กรและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ช่วยแนะนำขั้นตอนในการหาและจองที่พัก

องค์กรเยอรมันจะดำเนินการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เพียงแต่ว่าตลอดระยะเวลาในการฝึกงานอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเจอภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน

มีเจ้าหน้าทีไออีโอ เป็นผู้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมโครงการในทุกขั้นตอน

สามารถจองเองได้ หรือให้ทางบริษัทไออีโอ ช่วยดำเนินการประสานงานให้ก็ได้

สามารถติดต่อทางองค์กรเยอรมัน หรือแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ไออีโอเพื่อช่วยดำเนินการประสานงานให้ได้

หลังจบโครงการสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้ ตามกำหนดวันหมดอายุของวีซ่าที่ได้รับ

หากมีสถานประกอบการตัดสินใจที่จะจ้างผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกลับมาดำเนินวีซ่าที่ประเทศไทย ไม่สามารถต่อจากทางฝั่งประเทศเยอรมนีได้

Internship_Germany-0001