Ieo Study aboard

สถาบัน IEO มีความภูมิใจที่จะเสนอโครงการ Work and Study หรือโครงการทำงานและเรียนไปด้วย ในต่างประเทศ โดยขณะนี้ IEO ได้แบ่งประเภทของโครงการ Work and Study ตามความต้องการของน้องๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ด้วยกัน คือ

*** คลิ๊กเลือกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโครงการ Work and Study  ของประเทศนั้นๆ ค่ะ ***

canadasingaporeaus

 

 

 

 

 

ปิดรับสมัครค่ะ

 

โครงการเรียนภาษาและทำงานที่ประเทศแคนาดา (Vancouver)

โครงการที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อวิชาชีพกับเจ้าของภาษา ที่ประเทศแคนาดา ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ในการใช้ชีวิตต่างประเทศ พร้อมกับได้ลองปฏิบัติงานจริง ภายหลังจบหลักสูตรเรียนตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ ระบบการทำงาน และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวแคนาดา โดยมีรายได้ตอบแทนหลังเรียนจบหลักสูตรอีกด้วย

ช่วงเรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกเรียนได้ใน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Certificate in English for Business) มีจุดหมุ่งหมายในการสร้างองค์ความรู้ ทางธุรกิจตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือต่อยอดทางธุรกิจได้ และหลักสูตรการจัดการด้านบริการ (Hospitality Management Certificate and Diploma Programs) หลักสูตรที่ทางวิชาการเข้ากับการฝึกงานจริง กับทางโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำ เพื่อสร้างความชำนาญ ในสายวิชาชีพการบริการระดับนานาชาติ

ช่วงฝึกงานแบบมีค่าตอบแทน

นักศึกษาจะได้มีโอกาสทำงานในสถานที่ต่างๆ หลังจากที่สอบผ่านตามรายวิชาเรียนในหลักสูตร โดยระยะเวลาฝึกงานหลังจากจบหลักสูตร ขึ้นอยู่กับสาขาที่นักเรียนเลือกเรียน


WS-b-002

play128  Chef, Bartender
play128  Waitress/Waiter
play128  Dishwasher, Kitchen Helper
play128  Front Desk Agent, Receptionist, Retail Sales
play128  Catering Staff, Coffee Shop Attendant
play128  Events Assistant, Activities Coordinator
play128  Spa Supervisor – Room Attendant, Housekeeper
… and many more!!!
** งานที่จะได้ขึ้นอยู่กับนายจ้าง, ทักษะภาษาอังกฤษ, ทักษะต่างๆ และความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการ

สถานที่ทำงาน

play128  Aeroplan
play128  Avis Rent-A-Car
play128  Bank of Montreal
play128  BC Lottery Corp.
play128  Carlson Wagonlit Travel
play128  Chilliwack Cruise Ship Centers
play128  Courtenay School Board
play128  District of Campbell River
play128  Fairmont Hotel Vancouver
play128  Glenn Niemla, Barrister & Solicitor
play128  Jubilee Travel
play128  Kananaskis Mountain Lodge
play128  Michael Golden Law Corporation
play128  Richard Rhodes Law Firm
play128  Royal Bank
play128  Sears Travel
play128  Shaw Cable
play128  Sun Peaks Village Day Lodge
play128  The Brick
play128  Thomas Cook Travel

WS-logo


WS-b-003

play128  เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษจากหลักสูตรวิชาชีพ
play128  เพื่อเรียนรู้และศึกษาถึงวัฒนธรรม ประเพณีรวมถึงการใช้ชีวิตของชาวแคนาดาจากเพื่อนร่วมห้อง และเพื่อนร่วมงาน
play128  เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานกับชาวต่างชาติพร้อมมีรายได้ตอบแทน และฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
play128  เพื่อโอกาสในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนำประสบการณ์ฝึกงานไปต่อยอดให้กับการทำงานในอนาคต


WS-b-004


Package 1 Greystone :
Tourism & Hospitality Program (Paid Co-op)

Tourism & Hospitality Program
(Unpaid Co-op)
ระดับภาษา ระยะเวลาโปรแกรม ค่าใช้จ่าย (โปรโมชั่น)
Length เรียน ฝึกงาน หลังฝึกงาน ค่าเรียน Unpaid
Co-op
Fee
Textbook Totals
Diploma in Customer Service Co-op B4 50 24 24 2 $7020 $250 $500 $7770
Tourism & Hospitality Management Diploma Co-op (THMC) I4 74 36 36 2 $9500 $250 $1320 $11070

* Co-op fee includes : Permit sponsorship, documentation support, interview and job preparation, resume building, explanation of government reporting procedures,and job search tips.

*ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่า:   ไม่รวมค่าสมัคร $150,  ค่าที่พัก


Package 2 :  
Arbutus

โปรแกรม ระยะเวลาโปรแกรม ค่าใช้จ่าย
Length In-class Co-op Tuition
Fees
Program
Fees
Totals
Business Management
Co-op Diploma in Business Management 1year 6 months 6 months $11,400 $290 $11,690
Co-op Diploma in Marketing 1year 6 months 6 months $11,400 $290 $11,690
Co-op Diploma in International Trade (FITT) 1year 6 months 6 months $11,400 $290 $11,690
Honours Co-op Diploma in Business Management 2 years 12 months 12 months $16,980 $350 $17,330
Co-op Professional Diploma in Business Management 2 years
6 months
20 months 12 months $27,590 $430 $28,020
Hospitality
Co-op Diploma in Hospitality Management 1year 6 months 6 months $11,400 $290 $11,690
Co-op Diploma Hospitality Management 2 years
6 months
20 months 12 months $27,590 $430 $28,020

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่า  :  Textbook ของแต่ละวิชาสาขา,  ค่าสมัคร $200, ค่าที่พัก


Package 3 :  
Sprott Shaw

โปรแกรม ระยะเวลาโปรแกรม ค่าใช้จ่าย Totals
Length In-class Co-op
Business Communication Management with Co-op 26 weeks 13 13 $7,110.04
Business Communication Management & Hospitality with Co-op 26 weeks 13 13 $7,110.04
Business Fundamentals with Co-op 32 weeks 17 15 $9,097.82
International Business Communication Management with Co-op 50 weeks 27 23 $11,919.62
Business Administration Sale & Digital Marketing Co-op 58 weeks 33 25 $14,989.11
Business Administration Management with Co-op 94 weeks 49 45 $21,393.48
Global Marketing Management with Co-op 103 weeks 71 32 $29,358.50


Hospitality & Tourism

โปรแกรม ระยะเวลาโปรแกรม ค่าใช้จ่าย
Totals
 Length In-class Co-op
Hospitality Management  1 with Co-op 45 weeks 23 22 $11,436.53
Tourism / Hospitality Management / Co-op 62 weeks 37 25 $17,105.50
Hospitality Management  2 with Co-op 92 weeks 48 44 $21,805.41
International Hotel Management &
Business Administration Principles Accelerated with Co-op
92 weeks 48 44 $21,983.70
Tourism / Hospitality Management &
Business Administration Principles Accelerated with Co-op
100 weeks 53 47 $23,493.67

*ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมค่า :   ค่าที่พัก


WS-b-005

play128  ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 19- 31 ปี
play128  ผ่านการทดสอบระดับภาษาของทางโรงเรียนในคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือได้คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 530 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ LPI Level 5 with essay ไม่ต่ำกว่า 25
play128  ผ่านการสัมภาษณ์ทาง Skype กับอาจารย์ผู้สอน
play128  มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และรู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดี

การชำระเงินไม่ว่าโครงการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการศึกษา และทำความเข้าใจกฏการคืนเงินโครงการ (Refund Policy) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะการคืนเงินจะเป็นไปตามกฏการคืนเงินของโครงการฯและตามที่โรงเรียนกำหนด


WS-b-006

1. กรอกใบสมัครผ่านระบบ Online พร้อมชาระเงินมัดจาจานวน 15,000 บาท และสาเนาพาสปอร์ต
2. ทำการสอบภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์ผ่าน Skype ถ้าผ่าน รอใบตอบรับจากทางโรงเรียน
3. ตรวจประวัติอาชญากรรม, ดำเนินขั้นตอนการขอวีซ่าและตรวจร่างกาย
4. เตรียมเดินทางสู่ประเทศแคนาดา


WS-b-007

   ใบรายละเอียดข้อมูลโครงการ Work and Study in Canada (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
   เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการ Work and Study in Canada (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

TESTIMONAL