internship-Germany-001

 

เปิดแล้วโปรแกรมฝึกงานด้านสาขาการเกษตร, สัตวแพทย์และด้านการโรงแรม ที่ประเทศเยอรมันระยะเวลา 6 เดือน ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำแห่งยุโรปขึ้นชื่อว่ามีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ระบบการทำงานในสถานที่ทำงานชั้นนำที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังได้พัฒนาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันไปในเวลาเดียวกันอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
–  ฝึกงานด้านการเกษตร

– เรียนสาขาทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสัตวแพทย์ ถ้ามีใบขับขี่รถแทรคเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีผลเกรดออกครบทุกรายวิชาอย่างน้อย 4 เทอม
– มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน
– ตั้งใจเรียนรู้งานและสามารถอดทนกับสภาวะที่กดดันได้

–  ฝึกงานด้านการโรงแรม

– เรียนสาขาทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม
– มีผลเกรดออกครบทุกรายวิชาอย่างน้อย 4 เทอม
– มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน
– ตั้งใจเรียนรู้งานและสามารถอดทนกับสภาวะที่กดดันได้

ค่าตอบแทน

735 ยูโรต่อเดือน ฟรี!! อาหารพร้อมที่พัก

ตำแหน่งที่เปิดรับฝึกงาน

Hospitality field Housekeeping, Food and Beverage Service and Front Office

internship-Germany-003

Agricultural field Animal Production, Crop Production, Stock Breeding, Greenhouse Management, Vegetable Production, Flower Production, Ecology, Agronomy, Mechanization, Veterinary and Management

internship-Germany-002

ทำไมต้องเลือกฝึกงานที่ประเทศเยอรมัน?

–  ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ฝึกฝนการเรียนรู้งานด้านธุรกิจในบริษัทชั้นนำ
–  ประเทศเยอรมันได้ขึ้นชื่อว่าสภาพเศรษฐกิจมั่นคงติดอันดับโลก ส่งผลให้น้องๆที่เข้าร่วมโครงการสามารถเก็บเงินกลับมาได้
–  ฟรี! ที่พัก+อาหารอย่างน้อยหนึ่งมื้อระหว่างทำงาน
–  นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในสายงานของคุณอีกทั้งยังเพิ่มพูนการดำเนินธุรกิจแบบเหนือคู่แข่ง
–  ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้น้องๆที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้หลากหลายภาษา อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน

รายละเอียด

ค่าโครงการ (บาท)

ค่าโครงการงวดที่ 1

8,000

ค่าโครงการงวดที่ 2

51,000

ค่ามัดจำโครงการ (ได้คืนเมื่อจบโครงการ)

8,000

Remark: อัตราค่าใช้จ่ายค่าโครงการดังกล่าวรวมค่าโครงการ, ค่าประสานงาน, ค่าที่พักพร้อมอาหารอย่างน้อย 1 มื้อระหว่างทำงานไว้เรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวยัง ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่า Visa และค่าประกันการเดินทาง, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าเรียนภาษาเยอรมัน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

กฎการคืนเงิน (Refund Policy)

1. กรณีผ่านสัมภาษณ์ในด่านแรกแล้ว ทางสถาบัน IEO Abroad ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงินค่าสมัครงวดที่ 1 ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
2. กรณีที่ผู้สมัครผ่านสัมภาษณ์ในรอบแรกแล้ว ต้องชำระเงินค่าโครงการงวดที่ 2 มาภายใน 7 วันทำการ มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์
3. ถ้ายกเลิกโครงการระหว่างการดำเนินด้านเอกสาร ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงินค่าโครงการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
4. หลังจากที่วีซ่าผ่านแล้วต้องชำระเงินค่ามัดจำโครงการเข้ามาภายใน 5 วันทำการ มิเช่นนั้นทางสถาบันฯ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์และไม่สามารถคืนเงินค่าโครงการทุกงวดให้ได้
5. กรณีที่วีซ่าไม่อนุมัติทางสถาบันฯ ยินดีคืนเงินให้จำนวน 20,000 บาท
6. กรณีที่ผู้สมัครกลับก่อน หรือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ทางสถาบันฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าโครงการและค่ามัดจำโครงการทั้งหมดได้
7. หลังจากที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบระยะเวลาที่กำหนดพร้อมเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันฯ จะทำการคืนเงินค่ามัดจำโครงการให้จำนวนเงิน 8,000 บาทภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ผู้สมัครส่งใบทำเรื่องขอเงินค่ามัดจำโครงการคืน

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่

QR-CodelineTel : 0972458294, 026426131-2
Hotline : 0890063218
Line : @ieostudyabroad
Email : consult@ieo.co.th , info@ieo.co.th
Facebook : www.facebook.com/ieostudyabroad