Ieo Study aboard

Browsing: เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ

โครงการเรียนภาษาและทำงานที่ประเทศแคนาดา (Work and Study in Canada)

โครงการเรียนภาษาและทำงานที่ประเทศแคนาดา (Work and Study in Canada) เปิดโอกาสสำหรับบุคคลทั่วไปที่พร้อมจะเรียนรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยในโครงการ Work and Study in Canada จะมีหลักสูตรอยู่ทั้งหมด 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Certificate in English for Business)…

Read More

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โอกาสดี!บินฝึกงานครัว USA 1 ปี

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โอกาสดี!บินฝึกงานครัว USA 1 ปี 5 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย “หงส์”นางสาวภารดี สมบูรณ์พร “บี” นางสาวศรีรัตน์ พิณทิพย์ “มายด์”นางสาวดวงกมล อำนวย…

Read More