Ieo Study aboard

Browsing: นักศึกษาฝึกงาน

INTERNSHIP IN AUSTRALIA – MARKETING_EVENTS_HUMAN RESOURCES

โครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดยแบ่งเป็นระยะเวลา 20 – 26 สัปดาห์ ลักษณะการทำงานจะเป็นทางด้านสายงาน marketing, events และ human resources โดยจะมีบุคลากรและผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดจนการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ –  อายุ 18 – 30…

Read More

HOSPITALITY INTERNSHIP IN AUSTRALIA

โครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดยแบ่งเป็นระยะเวลา 26 และ 38 สัปดาห์ และ 52 สัปดาห์ ลักษณะการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นงานในโรงแรมระดับคุณภาพ โดยจะมีบุคลากรและผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดจนการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ –  จบการศึกษาระดับต่ำสุด ปวส. ทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการครัว –  กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีทางด้านสาขาการโรงแรมและการครัว หรือจบการศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2…

Read More