Ieo Study aboard

Browsing: ทำงานที่ญี่ปุ่น

Internship in Japan

0

เปิดประสบการณ์การฝึกงานในประเทศที่ขึ้นชื่อได้ว่าประชากรมีระเบียบวินัยติดอันดับโลก การได้มีโอกาสมาเรียนรู้ระบบงานที่ประเทศญี่ปุ่น จะทำให้คุณได้ฝึกวินัย เรียนรู้ระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน สร้างเสริมให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษอีกด้วย คุณสมบัติในการเปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ – นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่เรียนจบทางด้านสาขาการครัวหรือการโรงแรม อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป – สื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้อยู่ในระดับที่ดี – ดีมาก – สามารถเข้าร่วมฝึกงานได้ในระยะเวลา 6 หรือ 12…

Read More