Ieo Study aboard

IEO Study Abroad ได้จัดโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 14 – 17 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ( Student Exchange ) เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอีก 4 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ได้แก่ ประเทศฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน และเดนมาร์ก

*** คลิ๊กเลือกที่ธงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโครงการค่ะ ***

Student Exchange , โครงการนักเรียแลกเปลี่ยน  Student Exchange , โครงการนักเรียแลกเปลี่ยน  Student Exchange , โครงการนักเรียแลกเปลี่ยน  Student Exchange , โครงการนักเรียแลกเปลี่ยน  Student Exchange , โครงการนักเรียแลกเปลี่ยน  Student Exchange , โครงการนักเรียแลกเปลี่ยน  Student Exchange , โครงการนักเรียแลกเปลี่ยน  Student Exchange , โครงการนักเรียแลกเปลี่ยน  Student Exchange , โครงการนักเรียแลกเปลี่ยน    

Student Exchange , โครงการนักเรียแลกเปลี่ยน


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน F-1 High School Exchange in United States of America
 
ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 18 ปี ในช่วงเวลาที่เดินทางไปถึง (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- 5) เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมทั้งรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนประจำในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10 เดือนหรือ 1 ปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษจากคุณครูเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนอเมริกันผ่านครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) รวมถึงได้ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ.

การคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกัน ทางองค์กรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศทำหน้าที่ในการคัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ในแต่ละชุมชนให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยก่อนที่ครอบครัวอุปถัมภ์ จะสามารถตอบรับนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ละคนนั้น จะต้องผ่านกระบวนการการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้องค์กรแลกเปลี่ยนมั่นใจว่า ครอบครัวอุปถัมภ์มีความพร้อมที่จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านและมีความสนใจจริง ที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนต่างชาติ อย่างไม่แสวงหาผลกำไรตอบแทน

ทำไมต้องไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน F-1 High School Exchange
ระยะเวลา 10 เดือนหรือ 1 ปีการศึกษา  วันเริ่มเปิดภาคการศึกษาประมาณปลายเดือนสิงหาคม –  มิถุนายนของปีถัดไป

Ex-b-001

สิทธิที่นักเรียนจะได้รับ F-1 (Student Visa) J-1 (Exchange Visitor Visa)
รับรองสิทธิในการเข้าเรียน (สอบผ่านแล้วได้ไปแน่นอน) Yes NO
เลือกเขตพื้นที่การศึกษาได้ Yes NO
ประเภทของโรงเรียน (รัฐบาล เอกชนและโรงเรียนประจำ) Yes NO
สามารถลงเรียนต่อเนื่องได้ Yes NO
สามารถเลือกกิจกรรมต่างๆและเลือกวิชาเรียนได้ Yes NO
สนับสนุนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่/วิชาสอนเสริม Yes NO
จบไม่ตามหลักสูตรได้ Yes NO
ใบรับรองการศึกษาจบมัธยมปลาย Yes NO


Ex-b-003

lightbulb29(1)  เข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล เอกชน หรือโรงเรียนประจำในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา
lightbulb29(1)  สามารถลงทะเบียนต่อเนื่องได้ตามความประสงค์ของผู้เรียน
lightbulb29(1)  พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกาตลอดระยะเวลาโครงการ
lightbulb29(1)  พบเพื่อนใหม่ชาวอเมริกันและนานาชาติ
lightbulb29(1)  โรงเรียนมีบริการหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
lightbulb29(1)  กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (Pre-Departure Orientation )โดยสถาบัน IEO Study Abroad
lightbulb29(1)  บริการให้ความดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากองค์กรอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ โดยทางองค์กรอุปถัมภ์จะมีสำนักงานหลักอยู่ถึง 2แห่งคือประจำเมือง Boston และรัฐ Arkansas พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำรัฐต่างๆทั่วประเทศ ที่จะเข้าพบนักเรียนทุกๆ 8 สัปดาห์
lightbulb29(1)  สิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองขั้นสูงและสามารถใช้สิทธิพักรักษาในกรณีฉุกเฉิน 8,000 บาทต่อครั้ง
lightbulb29(1)  มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา แข่งกีฬาและท่องเที่ยว ที่จัดโดยทางโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกา (Host Family)
lightbulb29(1)  รับประกาศนียบัตรรับรองการจบการศึกษาจากทางโรงเรียนและสามารถเทียบผลการเรียนได้


Ex-b-004

 

ลำดับที่       รายการ จำนวนเงิน
(บาท)
      1 Registration Fee/ ค่าลงทะเบียน (Non-Refundable) 25,000.-
      2 Placement Fee / ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
– งวดที่ 1 (หลังจากได้รับจดหมายตอบรับจากองค์กรที่สหรัฐอเมริกาภายใน 7 วัน)
200,000.-
– งวดที่ 2 (หลังจากได้รับจดหมายตอบรับจากโรงเรียนที่สหรัฐอเมริกาภายใน 7 วัน) 265,000.-
      3 *ค่าธรรมเนียมวีซ่า F1/Visa fee  + SEVIS fee (ชำระภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเอกสารตอบรับจากทางโรงเรียน /I-20) 14,000.-


ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวไม่รวม :

• ค่าธรรมเนียมวีซ่า F1 และค่าธรรมเนียมระบบนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (SEVIS fee)
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
• ค่าแปลเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
• ค่าตรวจสุขภาพ และวัคซีนต่างๆ
• ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและเดินทางภายในประเทศสหรัฐอเมริกา
• ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าอาหารกลางวัน (สำหรับบางกรณี) ค่าขนมและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็นต้องมีไม่ต่ำกว่า 300 – 350 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อเดือน
• ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโรงเรียน เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา การเรียนพิเศษนอกชั้นเรียน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เครื่องแต่งกายงาน Prom เป็นต้น
• ค่าเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักและโรงเรียน

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวรวม :

• ค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 10 เดือน/1 ปีการศึกษา
• ค่าบริการจัดทำวีซ่าและบริการจองตั๋วเครื่องบิน
• ค่าเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
• ค่าหนังสือคู่มือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Lonely Planet
• ค่าประกันสุขภาพ ( Insurance fee )
• ค่ารถรับส่งสนามบิน (Airport pick up)
• ค่าที่อยู่อาศัยและอาหารเช้า – เย็นในวันที่ไปเรียนและค่าอาหาร 3 มื้อในวันหยุด บริการโดยครอบครัวอุปถัมภ์

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
  • สอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้คะแนนตามเกณฑ์และผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับทุน


Ex-b-005

play128   มีอายุระหว่าง 14 – 17 ปีในช่วงเวลาที่เดินทางไปถึง
play128   นักเรียนสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ
play128   มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
play128   ผ่านการทดสอบระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนและองค์กรอุปถัมภ์กำหนด
play128   มีความประพฤติที่ดี สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
play128   นักเรียนและครอบครัวจะต้องมีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี ก่อนตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

pencil113 สำเนาผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา จำนวน 1 ชุด
pencil113 ใบรับรองการสถานภาพนักเรียน จำนวน 1 ชุด
pencil113 สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด


Ex-b-006

1. ลงชื่อสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ไออีโอ จำกัด ที่ลิงค์ http://ieostudyabroad.com/apponline/index.php/register เพื่อเลือกโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
2. จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม Confirm เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลัง
3. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร Student Exchange
4. จ่ายชำระเงินค่าสมัครสอบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 200 บาท ที่บัญชี

      ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล-ชิดลม
      ชื่อบัญชี คุณลินลี่ พันธุ์พฤกษ์
      เลขที่บัญชี 404-386802-1

5. ส่งสำเนาการจ่ายชำระเงิน (Pay-in Slip) มาที่อีเมล์ service@ieo.co.th
6. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจ่ายชำระเงินค่าสมัครสอบและรับหมายเลขที่นั่งสอบ
7. เข้าร่วมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันและเวลาที่กำหนด ที่อาคารเค.เอส.แอล ห้อง 503/34 ชั้น 18 เลขที่ 503 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ โทร 02 6426131-2


Ex-b-007

download165   แบบฟอร์มใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
download165   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา (ดาวน์โหลดที่นี่)
download165   รายชื่อโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนที่อยู่ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน F-1 High School Exchange (ดาวน์โหลดที่นี่)
download165   เอกสารค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ IEO Study Abroad

Tel : 026426131-2  Hotline : 0890063218  Email : info@ieo.co.th  Line : @ieostudyabroad
Facebook : http://www.facebook.com/ieostudyabroad