Ieo Study aboard

service_01 service_02 service_05 service_06 service_07 service_08 service_09 service_10 service_11

 


TAXBACK Service
บริการเรียกคืนภาษี

ถ้าคุณเคยทํางานในอเมริกา ด่วน… รีบส่งเอกสาร ดำเนินเรื่องขอคืนภาษีวันนี้!!!

IEO มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อดำเนินการเรียกคืนภาษี Tax Refund จาก International Revenue Service-IRS, USA. จุดมุ่งหมายของเรา คือการขอคืนภาษีให้ท่านได้มากที่สุด รวดเร็ด เเละยุ่งยากน้อยที่สุด ในการใช้บริการของเรา ท่านสามารถมั่นใจเเละรับประกันได้ว่า ข้อมูลภาษีของท่านจะอยู่ที่กรมสรรพกรเเละอิมมิเกรชั่นเท่านั้น

play128  ภาษีประเทศสหรัฐอเมริกา

1. ความรู้ทั่วไป

สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีการจัดเก็บภาษีเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือสามารถจัดเก็บได้จากทุกสาขาอาชีพตั้งแต่เกษตรกร พนักงานของรัฐ/เอกชน ผู้ที่มีรายรับจากการให้เช่า ผู้ที่ได้รับดอกเบี้ย ฯลฯ ดำเนินการจัดเก็บโดยใช้ระบบหมายเลขประกันสังคม (Social Security Number) และมีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวดดังนั้นในแต่ละปีสรรพากรจะจัดเก็บภาษีได้เป็นจำนวนมาก

นอกจากรัฐบาลกลาง (Federal Government) จะจัดเก็บภาษีแล้ว รัฐต่างๆยังทำการจัดเก็บภาษีด้วยในอัตราที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามมีบางรัฐที่ไม่จัดเก็บภาษี คือ Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington และ Wyoming ดังนั้นนิสิตนักศึกษาจะสังเกตุว่าหากทำงานในรัฐเหล่านี้จะไม่ต้องยื่นขอ State Tax เพราะไม่มีการหักไว้นั่นเอง

การหักภาษีทั้ง Federal Tax และ State Tax นายจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการหักไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง และจะแสดงรายการและยอดเงินที่หักให้ลูกจ้างในสลิปการจ่ายค่าจ้าง (payslip) ดังนี้

taxback-001

เมื่อสิ้นปีนายจ้างจะส่งเอกสารชื่อฟอร์ม W2 ซึ่งเป็นเอกสารรายงานยอดรายรับและยอดภาษีที่นายจ้างหักให้แก่ลูกจ้าง กฎหมายบังคับให้ส่งไม่เกินวันที่ 31 มกราคมของปีที่ถัดจากปีที่ทำงาน ฟอร์ม W2 มีลักษณะตามตัวอย่างดังนี้

taxback-002

2. การยื่นขอเงินภาษีคืนจากสหรัฐอเมริกา
การยื่นขอเงินภาษีคืนสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อนิสิตนักศึกษาได้รับฟอร์ม W2 จากนายจ้าง คือประมาณต้นปีของปีที่ถัดจากปีที่ทำงาน (เช่นมีการทำงานปี 2014 จะได้รับต้นปี 2015) โดยการส่งเอกสารต่อไปนี้ให้เจ้าหน้าที่ IEO Study Abroad

1. สำเนา passport
2. สำเนา social card
3. ฟอร์ม W2

นิสิตนักศึกษาสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สแกนส่งเข้าอีเมล์ หรือเดินทางมาส่งด้วยตนเอง
การคืนเงินภาษี นิสิตนักศึกษาจะได้รับเป็นเชค โดย Federal Tax จะใช้เวลาประมาณ 2.5 เดือน และ State Tax จะมากกว่านี้เล็กน้อย บ่อยครั้งที่นิสิตนักศึกษาไม่ได้รับฟอร์ม W2 สาเหตุหลักเกิดจากนิสิตนักศึกษาไม่ได้ให้ที่อยู่ในประเทศไทยไว้แก่นายจ้าง หรือนายจ้างอาจจะส่งให้แล้วหาย กรณีเหล่านี้ขอให้นิสิตนักศึกษาติดต่อนายจ้างเพื่อให้นายจ้างส่งมาให้ใหม่ ทั้งนี้สามารถใช้ได้ทั้งตัวจริงที่ส่งมาทางไปรษณีย์และสำเนาที่ถูกสแกนส่งผ่านอีเมล์

ค่าบริการในการดำเนินการ

1. กรณีที่ยื่นขอ Federal Tax อย่างเดียว (ทำงานในรัฐที่ไม่มีการหัก) State Tax = 60 ดอลล่าร์
2. กรณีที่ยื่นขอ Federal Tax และ State Tax (ทำงานในรัฐที่มีการหักภาษี) State Tax = 70 ดอลล่าร์
3. หากยอดภาษีไม่ถึง 150 ดอลล่าร์ จะได้ส่วนลด 10 ดอลล่าร์ทุกคนค่ะ
4. ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีใดๆ เช่น ทำงานมากกว่า 1 นายจ้างหรือให้ช่วยติดตาม W2 ให้ค่ะ
5. กรณีที่ใช้ Last Paycheck ยื่นแทน w2 เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 150 บาทต่อใบ

สรรพากรจะคืนเงินเป็นเชค สั่งจ่ายชื่อน้องโดยตรง และยอดเงินที่จ่ายมาจะเป็นเงินดอลล่าร์ หากรายรับไม่สูงมาก เช่นกรณี Internship น้องจะได้เงินคืนตรงตามที่ระบุใน W2 ค่ะ

play128  ภาษีประเทศสหราชอาณาจักร

1. ความรู้ทั่วไป

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่จัดเก็บภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงเป็นต้นๆของโลก การจัดเก็บจะใช้ระบบหมายเลขประจำตัวบุคคลที่เรียกว่า National Insurance Number (NI Number) ผู้มีรายได้ต้องเสียภาษีประกอบด้วยผู้ที่เป็นลูกจ้าง ผู้ที่ทำงานส่วนตัว คนรับบำนาญ ผู้ที่มีดอกเบี้ย หุ้น หรือผลกำไรจากกองทุน ฯลฯ

ก่อนการเริ่มทำงานในสหราชอาณาจักร ลูกจ้างจากต่างชาติจะต้องมี Visa, Work Permit และ NI Number ลูกจ้างที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ยกเว้นผู้ที่อยู่ในโครงการฝึกงานและการฝึกงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ลูกจ้างชาวต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนจะถูกหัก 2 ประเภท คือหักภาษีเงินได้และหัก NI (National Insurance contributions) เมื่อลูกจ้างออกจากงาน นายจ้างจะต้องให้เอกสารเรียกว่า P45 ทันทีในวันที่ออกจากงาน P45 เป็นเอกสารสรุปยอดรายรับ ยอดการเสียภาษี และ National Insurance contributions ที่เกิดขึ้นกับนายจ้างคนนั้นๆ P45 ที่ลูกจ้างได้จะมี 3 ส่วน มีไว้เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลของตัวเองและยื่นให้นายจ้างคนใหม่เมื่อมีการเริ่มงานครั้งต่อไป กรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศตัวเองและไม่มีการเริ่มงานใหม่ในสหราชอาณาจักร ต้องใช้ P45 เป็นหลักฐานในการยื่นขอเงินภาษีคืน

นอกจากนี้ลูกจ้างยังได้รับ P60 เมื่อสิ้นปีภาษีอีกด้วย ปีภาษีของสหราชอาณาจักรไม่เหมือนปีปฏิทินคือ เริ่มต้นปีวันที่ 6 เมษายน และสิ้นปีวันที่ 5 เมษายนของปีปฏิทินถัดมา

2. การยื่นขอเงินภาษีคืนจากสหราชอาณาจักร

นิสิตนักศึกษาที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือทำงานมากกว่านี้ในโครงการฝึกงานเช่น Study and Work UK สามารถดำเนินการขอเงินภาษีของตนเองได้ทันทีเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย สิ่งสำคัญที่สุดคือนิสิตนักศึกษาจะต้องได้รับ P45 และ/หรือ P60 ของตนเองจากนายจ้าง เอกสาร 2 รายการนี้จะต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำเนาในการยื่นได้ นิสิตนักศึกษาสามารถส่งเอกสารต่อไปนี้ให้เจ้าหน้าที่ IEO Study Abroad

1. สำเนา passport
2. สำเนา NI card
3. P45 และ/หรือ P60 (บางคนได้รับ P60 ด้วย ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำงาน)

นิสิตนักศึกษาสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือเดินทางมาส่งด้วยตนเองที่ IEO Study Abroad และระยะเวลาดำเนินการของสรรพากรประมาณ 4 เดือนขึ้นไป

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ IEO Abroad
Tel : 026426131-2  Hotline : 0890063218   Email : webmaster@ieo.co.th  Line : @ieostudyabroad

isic-004


ISIC Card
บริการบัตรนักศึกษานานาชาติ

play128  บัตรนักศึกษานานาชาติ ISIC Card คืออะไร?

เป็นบัตรเดียวที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ว่าผู้ถือบัตรมีสถานภาพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2495 โดยสมาพันธ์การท่องเที่ยวนักศึกษานานาชาติ (International Student Travel Confederation: ISTC)

ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2536 องค์การยูเนสโก (Unesco) ได้เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว เป็นวิธีเรียนรู้ด้านการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เศรษกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ ที่ดีที่สุด รูปแบบหนึ่งของการศึกษา และนักศึกษา นักเรียนควรจะได้รับส่วนลดในรูปแบบต่างๆ ในการเดินทางด้วย

play128  คุณสมบัติผุ้ถือบัตร ISIC

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ในสถานศึกษาต่างๆทั่วโลก ทุกระดับชั้น
•  อายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

isic-001

play128  บัตร ISIC

•  บัตรเดียวที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ว่าผู้ถือบัตรมีสถานภาพเป็น นักเรียน นักศึกษา
•  มีสำนักงานที่สามารถออกบัตรมากกว่า 1 24 ประเทศทั่วโลก
•  มีนักศึกษาถือบัตรนี้เป็นจำนวนกว่า 4.5 ล้านคนทั่วโลก
•  ใช้เป็นส่วนลดต่างๆได้มากกว่า 41, 000 แห่งทั่วโลก
•  ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)

play128  สิทธิประโยชน์ในการเดินทาง สามารถใช้เป็นส่วนลด

•  การเดินทาง เช่น ส่วนลดในการซื้อตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษสำหรับ นักเรียน นักศึกษา
•  รถไฟในยุโรป อเมริกา, รถโค้ช, รถโดยสาร
•  โรงแรมและที่พัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•  การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงภาพยนต์ หอศิลป์ ห้องสมุด
•  การซื้อสินค้า ตามร้านค้าชั้นนำต่างๆ และ ห้างสรรพสินค้า
•  รวมทั้ง ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านหนังสือ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง สถาบันความงาม และอื่นๆ อีกมากมาย ฯลฯ


ดูข้อมูลสิทธิพิเศษและส่วนลดต่างๆ ได้ที่นี่เลยค่ะ

หมายเหตุ: สถาบันสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข สิทธิพิเศษต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นอกจากบัตรนักเรียนแล้ว เรายังมีบัตรเยาวชน (International Youth Travel Card : IYTC) และบัตรครู อาจารย์ (International Teacher Identity card : ITIC) ซึ่งได้รับสิทธิ์ประโยชน์มากมาย ไม่ต่างกับ ISIC มากนัก

isic-002

 

 

 

 

 

 

 

play128  คุณสมบัติผุ้ถือบัตร ITIC

•  เยาวชน อายุตั้งแต่ 12 – 30 ปี

isic-003

 

 

 

 

 

 

 

play128  คุณสมบัติผุ้ถือบัตร IYTC

•  สถานะภาพเป็นครู อาจารย์ ซึ่งได้รับการรับรองจากสถานศึกษาต่างๆ ทั่วโลก

play128  เอกสารที่ใช้สมัครทำบัตร ISIC

ถ้าคุณเป็นนักศึกษาอยู่ คุณยังมีสิทธิที่จะถือบัตร ISIC โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองจากสถานศึกษาของท่าน หรือบัตรนักศึกษา (ที่ยังไม่หมดอายุ)
2. แบบฟอร์มใบสมัคร
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว ยิ้มสวยๆ จำนวน 1 รูป
** ในส่วนของรูปถ่าย น้องๆ ต้องติดเองหลังจากที่ได้รับบัตร ISIC แล้วค่ะ
4. ค่าธรรมเนียม 400 บาท ( เฉพาะ มารับด้วยตนเอง) ในกรณีที่น้องต้องการให้ส่ง EMS กลับไปคิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม 60 บาท ( กรุณาเขียนที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจน ในกรณีมีการจัดส่งและมีลายเซนต์ผู้รับแล้ว ทางเราถือว่า EMS ถึงมือผู้รับโดยสมบรูณ์แล้ว )
5. สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่แสดง ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่ยังไม่หมดอายุ
6. เอกสารยืนยันการโอนเงิน

* ทาง IEO จะตัดรอบรับทำบัตรในทุกวันพฤหัสบดี (ก่อน 11.00 น ) ของทุกสัปดาห์ ในกรณีที่วันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ตรงกับวันหยุด  ทาง IEO จะตัดรอบรับทำบัตร ISIC ในวันพุธของสัปดาห์นั้นๆ ค่ะ

โดยผู้ที่มารับบัตรเอง สามารถมารับบัตรได้ในวันศุกร์ของสัปดาห์เดียวกันตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
(กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมารับบัตรนะคะ)

กรณีที่ให้ทาง IEO ส่ง EMS กลับไป บัตร ISIC จะไปถึงท่าน ในวันพุธของสัปดาห์ถัดไป

** ปัจจุบันมีนักศึกษาถือบัตรนี้เป็นจำนวนกว่า 4 ล้านคนทั่วโลกโดยการรับรองจากองค์การยูเนสโก UNESCO **

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ IEO Abroad
Tel : 026426131-2  Hotline : 0890063218   Email : webmaster@ieo.co.th  Line : @ieostudyabroad

 

Translation Service
บริการแปลเอกสาร

หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยสำหรับแปลเอกสารต่างๆ IEO Translation Service เข้าใจเป็นอย่างยิ่งถึงความต้องการงานแปลคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยราคายุติธรรม หรือรวมถึงบริการรับรองเอกสารจาก ผู้รับรองการแปลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรม

IEO Translation Service รับประกันในบริการและความพึงพอใจเป็นหลัก ด้วยทีมนักแปลคุณภาพ สำหรับนักศึกษา และธุรกิจแขนงต่างๆ ทั้งงานหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงงานแปลเอกสารราชการต่างๆ อาทิเช่น

play128  สูติบัตร
play128  ทะเบียนบ้าน
play128  บัตรประชาชน
play128  ใบรับรองสถานภาพ
play128  ทะเบียนสมรส
play128  ใบสำคัญหย่า
play128  ใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับชั้น
play128  จดหมายส่วนตัว
play128  จดหมายธุรกิจจดหมายรับรองต่างๆ

การใช้บริการของเรานั้นเน้นความสะดวก ในรูปแบบของ E-translation โดยส่ง File Email และเมื่อแปลเสร็จ เราก็จะจัดส่งกลับให้ท่านทาง Email เป็น File.doc ซึ่งเราบริการพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้ว และท่านสามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ขั้นตอนการใช้บริการ มีดังนี้

1. ส่งต้นฉบับเป็น File Email มาที่ e-mail: info@ieo.co.th ( Scan จากฉบับจริง เป็น file.pdf)
2. ทาง IEO จะจัดส่งใบเสนอราคา พร้อมกำหนดวันจัดส่ง ซึ่งผู้ใช้บริการ จะต้องเซ็นต์รับรองการใช้บริการ เพื่อยืนยันการแปลเอกสาร พร้อมกับชำระเงินได้ที่
3. ผู้ใช้บริการ ส่งแฟ็กซ์ ใบเสนอราคาที่เซ็นต์ยืนยันแล้ว และหลักฐานการชำระเงิน โดยแฟกซ์มาที่
หมายเลข 026426132 ( ** กรุณาโทรมายืนยันหลังจากที่ได้แฟกซ์มาแล้ว ที่หมายเลข 026426131-2 ** )
4. เจ้าหน้าที่แผนกแปลเอกสาร โทรหรือแฟ็กซ์กลับเพื่อยืนยันการได้รับเอกสารตามข้อ 3
5. จัดส่งงานแปลภายในวันที่กำหนดส่ง ทาง Email, ทางไปรษณีย์ หรือนัดรับเอกสาร ตามที่กำหนด ก่อนเวลา 16.00 น.

 

* หมายเหตุ : กรณี เอกสารที่มีการรับรองโดยกระทรวงต่างประเทศ หรือ สถานทูตประเทศต่างๆ ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ….โดยผู้ใช้บริการเข้ามารับด้วยตนเอง *

** อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า เนื้อหา ความยากง่าย โดยพิจารณาจาก “ต้นฉบับ” **

****ค่าบริการนี้ ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม****

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ IEO Abroad
Tel : 0972458294, 0950599515  Hotline : 0890063218  Email : info@ieo.co.th  Line : @ieostudyabroad