Industry-Internship-2018

ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในโลกธุรกิจแห่งการทำงาน

บริษัท IEO Abroad ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในประเทศอเมริกาเพื่อเปิดตัวโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษาหรือผู้ทีเรียนจบแล้วในหลากหลายสาขาอาชีพที่กำลังมองหาประสบการณ์การทำงานอย่างตรงสายงานและมีรายได้ตอบแทนที่คุ้มค่า อีกทั้งยังได้พัฒนาประสิทธิภาพและพัฒนาภาษากับเจ้าของภาษาตัวจริงอีกด้วย ส่งเสริมให้ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการนี้มีประวัติการทำงานที่โดดเด่น เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ เมื่อจบโครงการ

รายชื่อเมืองที่เปิดรับ

  –   Boston
  –   New York
  –   San Francisco

ตำแหน่งและสาขางานที่เปิดรับ

Industry-Internship-2018-logo2

112   Business

Consulting, Biotechnology, Retail, Management Consulting, Real Estate, Hospitality and Recruiting

112   Marketing and Advertising

Advertising Agencies, Public and Investor Relations, Corporate Communications, Media Buying, Tour Operators, Retail, and Film Distribution

112   Economic, Finance and Accounting

Financial Services, Insurance, Investment Banking, Commercial & Retail Banking, Insurance, Venture Capital, and Auditing

112   Communications, Television, Media, Film and Journalism

Advertising, Marketing, Public Relations, In-House Press Offices, Event Management, Television, Film Production, Broadcast News, Magazines, Literary Agencies, Record Companies, Web-based Publications, and Digital Design

112   Arts, Culture and History

Art Galleries, Historical Sites, Museums, Art Magazines, Record Companies, Entertainment Venues, Cultural Venues, Auction Houses, and Dance Schools

112   Healthcare, Social Issues, Environment and Education

Community Services, University Research, Human Services, Healthcare Management and Administration, Hospitals, Children’s Services, Research Laboratories, Environmental Policy, and Education

112   Hospitality and Travel

Airlines, Hotels, Tourist Sites, and Travel Agencies

112   Politics, Law and NGOs

Legal Departments, Law Firms, Public Defenders, Governmental Agencies, Political Parties, Trade Associations, and International Organizations, Government, Non-governmental Organizations, Electoral Campaigns, Think Tanks, and Advocacy Groups.

112   Research

University Departments, Engineering, Hardware, Software and Internet Companies

ประโยชน์และสิทธิพิเศษที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับ

–  ได้รับประสบการณ์ตรงสาขาที่เรียนมาและสามารถนำไปใช้ได้จริง
–   เรียนรู้เทคนิคกระบวนการการทำงานใหม่ๆ และรู้จักนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
–   เสริมสร้างพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิคให้เพิ่มมากขึ้น
–   สัมผัสประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นทีม
–  อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้ตัวผู้สมัครมีการพัฒนาภาษามากขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับทั้งหมดตลอดการเข้าร่วมโครงการนั้น เมื่อคุณกลับมาประเทศไทยด้วยประวัติการทำงานของคุณนั้น จะส่งผลให้เป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงต่างๆประเทศไทยที่กำลังมองหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะใหม่ๆในด้านการทำงานของโลกธุรกิจ

ตัวอย่างบริษัทชั้นนำในประเทศอเมริกาที่เข้าร่วมโครงการนี้

–     Montaque Bikes, Massachusetts
–     Hollywood Branded, California
–     Sharingbox, New York
–     Accessory Power, California
–     R&R Associates, Florida
–     AMI Group, California
–     Go West Tours, San Francisco and New York

Industry-Internship-2018-logo1

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

–     ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 35 ปีบริบูรณ์
–     มีสถานภาพเป็นนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วแล้วมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสายงานที่ต้องการจะไปฝึกงาน
–     ระดับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ – ดีมาก

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

Industry-Internship-2018-logo3

Remark / หมายเหตุ

ข้อตกลงสำหรับกฎการชำระเงินและการคืนเงินสำหรับค่าสมัคร (Application Fee)

–     เงินค่าสมัคร (Application Fee) งวดที่ 1 จำนวน 25,500 บาท กรณีไม่ผ่านสัมภาษณ์จะทำการคืนเงินให้จำนวน 20,000 บาท
–     
ในกรณีที่ผู้สมัครสัมภาษณ์งานผ่านจากทางนายจ้างและนายจ้างมีการยืนยันให้เข้าร่วมฝึกงาน หากผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการกะทันหันหลังจากได้งาน ทาง IEO ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถทำการคืนเงินค่าจองงาน 25,500 บาทนี้ให้ได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อตกลงสำหรับกฎการชำระเงินและการคืนเงินงวดที่ 2

–     ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากนายจ้าง จะต้องชำระเงินงวดที่ 2 ภายใน 7-14 วันทำการ
–     หากผู้เข้าร่วมโครงการทำการยกเลิกโครงการระหว่างขั้นตอนดำเนินการด้านเอกสาร ทาง IEO STUDY ABROAD ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินค่าโครงการในส่วนของค่าโครงการงวดที่ 2 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวนี้ยังไม่รวม

–     ค่าที่พัก   
–     ค่าตั๋วเครื่องบิน 
–     ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
–     ค่า Visa

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

–     กรอกใบสมัครออนไลน์ (Apply Online) ที่ http://ieostudyabroad.com/apponline/index.php/register
–     ส่ง Resume ของผู้สมัครเพื่อทำการ Review ที่ E-mail info@ieo.co.th1
–     ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยการชำระเงินค่าจองงานงวดแรกจำนวน 25,500 บาท
–     ยืนยันการสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง และยอมรับงานในกรณีที่ผ่านสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการชำระค่าธรรมเนียมโครงการในส่วนที่ 2 พร้อมชำระค่า VISA และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนด       
–     ดำเนินการด้านเอกสาร สำหรับ DS2019, DS7002 และเอกสารเพื่อสัมภาษณ์วีซ่าประเภท J-1* กับสถานทูตอเมริกา    
–     ดำเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินหลังจากวีซ่าได้รับการอนุมัติและเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
–     เดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่

QR-CodelineTel : 0972458294, 026426131-2
Hotline : 0890063218
Line : @ieostudyabroad
Email : consult@ieo.co.th , info@ieo.co.th
Facebook : www.facebook.com/ieostudyabroad