Friday, 19 December 2014 04:01 pm
TRUST IEO : T= Testimonial R= Responsibility U= U are our life S= System Service Support T= Truth สถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการที่อยู่ในความดูแล, Work and Travel, Career Training, Internship, Work and Study, Counselling, Student Exchange, Au Pair ... ขอบคุณที่เชื่อมั่นและไว้ใจให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ ...

Student Exchange

Home Contact us

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Student Exchange

Apply Online login system Resume Online
สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง
Line : ieostudyabroad
Call Center : 0-2650-3532-3
Hotline : 0-8900-63218 (24 Hrs.)

เปิดทำการทุกวัน : 9:00 น. - 17:30 น.
Online LearningInternshipMBAStudy AbroadWork and Travelwork and studyStudent Exchange
High School Student Exchange Program F-1 in USA
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

IEO Study Abroad ได้จัดโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุ 14 - 17 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยม ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา วัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนจากประเทศต่างๆ ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้เรียนรู้ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนอเมริกัน และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะพัก  และอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน ที่ต้องการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุน ของรัฐบาลอเมริกา สำหรับโรงเรียนเราจะเน้นโรงเรียนของรัฐบาลในระดับมัธยมปลาย นักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ และสามารถนำประกาศนียบัตรมาเทียบวุฒิการศึกษา ตามประกาศจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หรือสามารถนำมาสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลาโครงการ 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
ระยะเวลาการเดินทาง เริ่มเดินทางตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมหรือไม่เกินกลางเดือนกันยายน และสิ้นสุดโครงการในช่วง
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  โดยนักเรียนสามารถเดินทางก่อนเปิดภาคเรียนได้ไม่เกิน 1 อาทิตย์ และเดินทางกลับไม่เกิน  1  อาทิตย์หลังปิดภาคการศึกษา         


โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน F-1 เหมาะสำหรับเด็กไทยอย่างไร

ข้อความส่วนหนึ่งของงานวิจัยและหนังสือที่ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากทั่วทุกมุมโลก คริสติน นัตทอลล์ กล่าวไว้ในหนังสือ Teaching Reading Skills in a Foreign Language ว่า " วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ คือ การไปอาศัยอยู่ในสังคมที่ใช้ภาษานั้น "

ทาง IEO ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเด็กไท ยให้มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับเด็กต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงความสำคัญด้านภาษาที่เราควรให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ทาง IEO ด้วยความร่วมมือจากองค์กรในต่างประเทศ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน มาเป็นเวลาเกือบยี่สิบปี ได้พัฒนาโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนแบบ F-1 ขึ้นมา โดยมีจุดเด่นของโครงการดังนี้

  1. อัตราค่าโครงการที่ประหยัด  ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ปกครองไม่ต้องมีภาระมากในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ
  2. โรงเรียนที่อยู่ในโครงการมีทั้งเอกชนและรัฐบาล  ทำให้เพิ่มความหลากหลายของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  3. การพัฒนาภาษาอังกฤษไปพร้อมกับความรู้ด้านวิชาการ
  4. ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการเป็นครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
  5. นักเรียนสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่ประเทศอเมริกาเมื่อจบโครงการ
  6. การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่พื้นที่ตลอดระยะเวลาโครงการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

การศึกษาในสหรัฐอเมริกา แต่ละรัฐจะควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน และวางแผนการศึกษาของตนเองโดยไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง ทุกรัฐจะมีหน่วยงานการศึกษาคล้ายกระทรวงศึกษาธิการคอยกำหนดมาตรฐานต่างๆ แนะนำเงินงบประมาณอุดหนุนให้โรงเรียน  วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย จากเงินภาษีที่เก็บได้จากประชาชนในแต่ละรัฐ  ชีวิตการเรียนของเด็กอเมริกันจะเริ่มต้นด้วยโรงเรียนเตรียมอนุบาล หรือโรงเรียนอนุบาล ตั้งแต่อายุประมาณ 3 ปี แต่เด็กอเมริกันจะเริ่มเรียนอย่างจริงจังเมื่ออายุ 6 ปีบริบูรณ์ คือเข้าเรียนในชั้น Grade 1 ซึ่งบ้านเราก็นับว่าเป็นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง Grade 12 โดยทั่วไปสำหรับเด็กที่เข้าเริ่มเรียนตามปกติ และเรียนต่อเนื่องไปโดยไม่ขาดตอน และจะสำเร็จการศึกษา Grade 12  เมื่ออายุประมาณ 18 ปี ซึ่งนับว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครอบครัวอุปถัมภ์

ทางองค์กรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ จะทำหน้าที่ในการคัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ใน แต่ละชุมชนให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยก่อนที่ครอบครัวอุปถัมภ์ จะสามารถตอบรับนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ละคนนั้น จะต้องผ่านกระบวนการการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้องค์กรแลกเปลี่ยนมั่นใจว่าครอบครัวอุปถัมภ์ มีความพร้อมที่จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยนไปพักอาศัยอยู่ที่บ้าน และมีความสนใจจริง ที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนต่างชาติ
ทางองค์กรแลกเปลี่ยนจะส่งเจ้าหน้าที่ หรือผู้ประสานงานท้องถิ่นไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกทุกคน ของครอบครัวที่จะพักอาศัยอยู่ในบ้านใน ระหว่างที่นักเรียนไปพำนักอาศัย และจะต้องทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Background Check) ของสมาชิกทุกคนในบ้านที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้าน และสภาพแวดล้อมภายในบ้านจะไม่เป็นอันตรายกับนักเรียนแลกเปลี่ยน หลังจากนั้นจะต้องติดต่อขอสัมภาษณ์บุคคลอ้างอิง (Reference) ที่รู้จักกับครอบครัวนี้มาเป็นเวลานาน เพื่อพิจารณาว่าครอบครัวนี้มีความเหมาะสมที่จะรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน นั้นจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากที่ทางสถาบัน IEO Study Abroad ได้กำหนดไว้ โดยผู้สมัครจะต้องทำข้อสอบปรนัย ซึ่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% เป็นอย่างน้อย และมีคะแนนในการสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงอีกไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง ของคะแนนทั้งหมด

ค่าโครงการ

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท)
1 Slep Test / ค่าทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา (Non Refundable)

200

2 Application Fee / ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ (Non Refundable) 60,000
3 Placement Fee / ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 413,500 บาท
- งวดที่ 1
( หลังจากได้รับจดหมายตอบรับจากทางฝั่งองค์กรที่สหรัฐอเมริกาภายใน 7 วัน )
200,000
- งวดที่ 2
( หลังจากได้รับจดหมายตอบรับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน จากทางโรงเรียนใน ประเทศอเมริกาภายใน 7 วัน )
213,500
4 Visa Package

15,000

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวไม่รวม ::
- ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
- ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีนต่างๆ
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโรงเรียน เช่น การไปทัศนศึกษา การเรียนพิเศษนอกชั้นเรียน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
- ค่าเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักและโรงเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียนในต่างประ

่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวรวม ::
- ค่าระบบนักเรียนแลกเปลี่ยน ( Sevis Fee )
- ค่าประกันสุขภาพ ( Insurance Fee )

ขั้นตอนและเอกสารในการสมัคร

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ และเข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ
2. หลังจากผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ทำการกรอกใบสมัคร เจ้าหน้าที่จะส่งใบสมัครให้กับทางองค์กรที่สหรัฐอเมริกา และชำระเงินค่าสมัครโครงการงวดที่ 1
3. ทางองค์กรที่สหรัฐอเมริกาออกใบตอบรับเข้าร่วมโครงการและชำระเงินงวดที่ 2 เข้ามาภายใน 7 วัน
4. ทางองค์กรจัดหาโรงเรียนให้ และหลังจากที่โรงเรียนออกใบตอบรับเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนต้องชำระเงินงวดที่ 3 ทั้งหมดภายใน 7 วัน
5. ทางองค์กรที่สหรัฐอเมริกาจัดหา Volunteer Host Family
6. ทำวีซ่า + ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง + เดินทาง

  -   เอกสารรายละเอียดโครงการ High School Student Exchange
  -   ค่าใช้จ่ายโครงการ + Refund Policy โครงการ High School Student Exchange

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IEO Study Abroad  
Tel :  026503532-33     Hotline : 0890063218   E-mail : info@ieo.co.th  
Whatsapp : 0909024356   Line : ieostudyabroad   Website : www.ieostudyabroad.com    
Facebook : www.facebook.com/ieostudyabroad
 
IEO Service
Air Ticket IELTS Calling Card
IELTS IELTS ISIC Card
Tax Back Translation VISA
Travel Insurance Travel Insurance


 ค้นหารวดเร็วทันใจด้วย Google

Valid CSS!


Copyright © IEO Study Abroad CO.,Ltd All right reserved.
Room 11A, th Floor. Vanissa Bldg. 29 Soi Chitlom Ploenchit Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel : 0-2650-3532-3 Fax : 0-2650-3534
 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | แจ้งปัญหาการใช้งาน | Banner Exchange | เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ กรุณาอัพเดท Browser ให้เป็น Version ล่าสุด