Thursday, 28 May 2015 03:48 pm
Work and Travel Study Abroad
โครงการ Work and Travel เปิดรับสมัคร...แล้ว!!โทร.026503532-3
Study Abroad

Work Travel, Au Pair, Work Study, Internship USA, UK, Australia, Student Exchange

Study Abroad Home
Apply Online Apply Online login system internship

สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง
Line : ieostudyabroad
Call Center : 0-2650-3532-3
Hotline : 0-8900-63218 (24 Hrs.)

เปิดทำการทุกวัน : 9:00 น. - 17:30 น.
Online LearningInternshipMBAStudy AbroadWork and Travelwork and studyStudent Exchange
High School Student Exchange Program F-1 in USA
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

IEO Study Abroad ได้จัดโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุ 14 - 17 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยม ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา วัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนจากประเทศต่างๆ ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และได้เรียนรู้ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนอเมริกัน และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะพัก  และอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน ที่ต้องการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุน ของรัฐบาลอเมริกา สำหรับโรงเรียนเราจะเน้นโรงเรียนของรัฐบาลในระดับมัธยมปลาย นักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ และสามารถนำประกาศนียบัตรมาเทียบวุฒิการศึกษา ตามประกาศจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ หรือสามารถนำมาสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลาโครงการ 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
ระยะเวลาการเดินทาง เริ่มเดินทางตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมหรือไม่เกินกลางเดือนกันยายน และสิ้นสุดโครงการในช่วง
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  โดยนักเรียนสามารถเดินทางก่อนเปิดภาคเรียนได้ไม่เกิน 1 อาทิตย์ และเดินทางกลับไม่เกิน  1  อาทิตย์หลังปิดภาคการศึกษา         


โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน F-1 เหมาะสำหรับเด็กไทยอย่างไร

ข้อความส่วนหนึ่งของงานวิจัยและหนังสือที่ เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากทั่วทุกมุมโลก คริสติน นัตทอลล์ กล่าวไว้ในหนังสือ Teaching Reading Skills in a Foreign Language ว่า " วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ คือ การไปอาศัยอยู่ในสังคมที่ใช้ภาษานั้น "

ทาง IEO ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเด็กไท ยให้มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับเด็กต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงความสำคัญด้านภาษาที่เราควรให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ทาง IEO ด้วยความร่วมมือจากองค์กรในต่างประเทศ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน มาเป็นเวลาเกือบยี่สิบปี ได้พัฒนาโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนแบบ F-1 ขึ้นมา โดยมีจุดเด่นของโครงการดังนี้

  1. อัตราค่าโครงการที่ประหยัด  ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ปกครองไม่ต้องมีภาระมากในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ
  2. โรงเรียนที่อยู่ในโครงการมีทั้งเอกชนและรัฐบาล  ทำให้เพิ่มความหลากหลายของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  3. การพัฒนาภาษาอังกฤษไปพร้อมกับความรู้ด้านวิชาการ
  4. ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการเป็นครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
  5. นักเรียนสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่ประเทศอเมริกาเมื่อจบโครงการ
  6. การดูแลเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่พื้นที่ตลอดระยะเวลาโครงการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

การศึกษาในสหรัฐอเมริกา แต่ละรัฐจะควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน และวางแผนการศึกษาของตนเองโดยไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง ทุกรัฐจะมีหน่วยงานการศึกษาคล้ายกระทรวงศึกษาธิการคอยกำหนดมาตรฐานต่างๆ แนะนำเงินงบประมาณอุดหนุนให้โรงเรียน  วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย จากเงินภาษีที่เก็บได้จากประชาชนในแต่ละรัฐ  ชีวิตการเรียนของเด็กอเมริกันจะเริ่มต้นด้วยโรงเรียนเตรียมอนุบาล หรือโรงเรียนอนุบาล ตั้งแต่อายุประมาณ 3 ปี แต่เด็กอเมริกันจะเริ่มเรียนอย่างจริงจังเมื่ออายุ 6 ปีบริบูรณ์ คือเข้าเรียนในชั้น Grade 1 ซึ่งบ้านเราก็นับว่าเป็นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง Grade 12 โดยทั่วไปสำหรับเด็กที่เข้าเริ่มเรียนตามปกติ และเรียนต่อเนื่องไปโดยไม่ขาดตอน และจะสำเร็จการศึกษา Grade 12  เมื่ออายุประมาณ 18 ปี ซึ่งนับว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครอบครัวอุปถัมภ์

ทางองค์กรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ จะทำหน้าที่ในการคัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ใน แต่ละชุมชนให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยก่อนที่ครอบครัวอุปถัมภ์ จะสามารถตอบรับนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ละคนนั้น จะต้องผ่านกระบวนการการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้องค์กรแลกเปลี่ยนมั่นใจว่าครอบครัวอุปถัมภ์ มีความพร้อมที่จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยนไปพักอาศัยอยู่ที่บ้าน และมีความสนใจจริง ที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนต่างชาติ
ทางองค์กรแลกเปลี่ยนจะส่งเจ้าหน้าที่ หรือผู้ประสานงานท้องถิ่นไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกทุกคน ของครอบครัวที่จะพักอาศัยอยู่ในบ้านใน ระหว่างที่นักเรียนไปพำนักอาศัย และจะต้องทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Background Check) ของสมาชิกทุกคนในบ้านที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้าน และสภาพแวดล้อมภายในบ้านจะไม่เป็นอันตรายกับนักเรียนแลกเปลี่ยน หลังจากนั้นจะต้องติดต่อขอสัมภาษณ์บุคคลอ้างอิง (Reference) ที่รู้จักกับครอบครัวนี้มาเป็นเวลานาน เพื่อพิจารณาว่าครอบครัวนี้มีความเหมาะสมที่จะรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน นั้นจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากที่ทางสถาบัน IEO Study Abroad ได้กำหนดไว้ โดยผู้สมัครจะต้องทำข้อสอบปรนัย ซึ่งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% เป็นอย่างน้อย และมีคะแนนในการสัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงอีกไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง ของคะแนนทั้งหมด

ค่าโครงการ

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท)
1 Registration Fee / ค่าลงทะเบียน (Non Refundable)

8,000

2 Program Fee / ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 52,000
3 Placement Fee / ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 413,000 บาท
- งวดที่ 1
( หลังจากได้รับจดหมายตอบรับจากทางฝั่งองค์กรที่สหรัฐอเมริกาภายใน 7 วัน )
200,000
- งวดที่ 2
( หลังจากได้รับจดหมายตอบรับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน จากทางโรงเรียนใน ประเทศอเมริกาภายใน 7 วัน )
213,000
4 Visa Package

15,000

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวไม่รวม ::
- ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
- ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีนต่างๆ
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโรงเรียน เช่น การไปทัศนศึกษา การเรียนพิเศษนอกชั้นเรียน การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
- ค่าเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักและโรงเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียนในต่างประ

่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวรวม ::
- ค่าระบบนักเรียนแลกเปลี่ยน ( Sevis Fee )
- ค่าประกันสุขภาพ ( Insurance Fee )

ขั้นตอนและเอกสารในการสมัคร

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ และเข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ
2. หลังจากผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ทำการกรอกใบสมัคร เจ้าหน้าที่จะส่งใบสมัครให้กับทางองค์กรที่สหรัฐอเมริกา และชำระเงินค่าสมัครโครงการงวดที่ 1
3. ทางองค์กรที่สหรัฐอเมริกาออกใบตอบรับเข้าร่วมโครงการและชำระเงินงวดที่ 2 เข้ามาภายใน 7 วัน
4. ทางองค์กรจัดหาโรงเรียนให้ และหลังจากที่โรงเรียนออกใบตอบรับเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนต้องชำระเงินงวดที่ 3 ทั้งหมดภายใน 7 วัน
5. ทางองค์กรที่สหรัฐอเมริกาจัดหา Volunteer Host Family
6. ทำวีซ่า + ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง + เดินทาง

  -   เอกสารรายละเอียดโครงการ High School Student Exchange
  -   ค่าใช้จ่ายโครงการ + Refund Policy โครงการ High School Student Exchange

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IEO Study Abroad  
Tel :  026503532-33     Hotline : 0890063218   E-mail : info@ieo.co.th  
Whatsapp : 0909024356   Line : ieostudyabroad   Website : www.ieostudyabroad.com    
Facebook : www.facebook.com/ieostudyabroad
 
IEO Service
Air Ticket IELTS Calling Card
IELTS IELTS ISIC Card
Tax Back Translation VISA
Travel Insurance Travel Insurance


 ค้นหารวดเร็วทันใจด้วย Google

Valid CSS!


Copyright © IEO Study Abroad CO.,Ltd All right reserved.
Room 11A, th Floor. Vanissa Bldg. 29 Soi Chitlom Ploenchit Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel : 0-2650-3532-3 Fax : 0-2650-3534
 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | แจ้งปัญหาการใช้งาน | Banner Exchange | เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ กรุณาอัพเดท Browser ให้เป็น Version ล่าสุด