Cruise-2019

ทางสถาบัน IEO ได้ร่วมมือกับทางองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกงานบนเรือสำราญระดับโลก เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจและมีใจรักงานบริการ ได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานบนเรือสำราญพร้อมรับค่าตอบแทนอย่างคุ้มค่า โดยทาง IEO และองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกงานบนเรือ ได้เล็งเหนความสำคัญของประโยชน์ที่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับ จึงจัดทำโปรแกรมฝึกงานบนเรือสำราญขึ้นมาเพื่อให้ผู้สมัครได้สร้างเสริมความเป็นมืออาชีพในโลกแห่งการทำงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

–  อายุ 21 ปีขึ้นไป
–  มีทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบริการ อาทิเช่น Culinary, F&B, Housekeeping and GSA หรือถ้าอายุมากกว่า 35 ปี และมีประสบการณ์งานทางโรงแรมหรือทำงานในเรือมาด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
–  ระดับภาษาอังกฤษดี – ดีมาก
–  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ต้องการไปฝึกงานอย่างน้อย 6 – 8 เดือน
–  สามารถเรียนรู้งานได้ไวและมีความอดทน

ตัวอย่างบริษัทเรือที่เข้าร่วมโครงการ

logo-Cruise-2019

ค่าตอบแทน

770 – 1,200 USD/เดือน

ชั่วโมงการทำงาน

8-10 ชั่วโมง/วัน ทำงานอาทิตย์ละ 7 วัน

ตำแหน่งงาน

Assistance Waiter, Assistance Bar Waiter, Bartender, Coffee Barista, Wine Sommelier etc.

pic-Cruise-2019

เอกสารที่ต้องเตรียม

– Resume
– C1-D Visa กรณีเคยทำวีซ่าประเภทนี้หรือเคยผ่านการฝึกงานบนเรือมาก่อน
– Passport
– หนังสือคนประจำเรือ
– รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว
– เอกสารที่เกี่ยวกับทางด้านทหาร
– สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
– Transcript หรือใบรับรองการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ
– ใบรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ
– ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสแล้วหรือเคยหย่า)
– กรณีที่เคยผ่านการฝึกงานบนเรือ ต้องมีใบรับรองหรือใบประเมินครั้งล่าสุดยื่นประกอบด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

QR-CodelineTel : 0972458294, 026426131-2
Hotline : 0890063218
Line : @ieostudyabroad
Email : south_team@ieo.co.th
Facebook : www.facebook.com/ieostudyabroad