American University Scholarship Program

โครงการทุนการศึกษาเพื่อการเรียนต่อระดับปริญญาตรีประเทศสหรัฐอเมริกา

 


เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ต้องการไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี โดยสามารถขอเข้ารับทุนได้จาก American Collegiate Scholarship Association (ACSA)   ซึ่งคัดเลือกนักศึกษาเป็นจำนวน 100 ทุนต่อปี จากมหาวิทยาลัยประมาณ 70 ถึง 200 แห่งทั่วประเทศ

นักเรียนทุกคนสามารถรับทุนได้  ถ้าจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0  และผู้ปกครองสามารถที่จะจ่ายที่เหลือจากทุนที่ได้รับ ไม่ต่ำว่าปีละสามแสนกว่าบาทขึ้นไป ซึ่งโดยปกติค่าใช้จ่ายในการเรียนในระดับปริญญาตรีในอเมริกาจะมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าล้านกว่าบาทขึ้นไป

จุดเด่นของโครงการ

•    การได้รับทุนการศึกษาสำหรับค่าเล่าเรียน ค่าที่พักและค่าอาหารในแต่ละปี ประมาณ 50% ถึง 75% ต่อปีโดยไม่ต้องชำระคืน
•    การได้รับข้อเสนอให้ทุนจากสถานศึกษา 5 –7 แห่งได้   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคะแนนเกรดเฉลี่ย วิชาเอกหรือสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนต้องการ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจากโครงการ

นักเรียนและนักศึกษาต้องมีความประสงค์จะพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีประสบการณ์สูง หรือเก่งภาษาอังกฤษจะไม่มีผลต่อการพิจารณาให้ทุน  ดังนั้นผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อหนึ่ง

1.  กำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 5 หรือ 6 หรือ ปวช.
2.  จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. แล้ว
3.  ปัจจุบันกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย (สามารถโอนรายวิชาได้)
4.  สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (สามารถโอนรายวิชาได้)
5.  เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนสัญชาติอเมริกัน

Scholarship-USA | แจกทุน | เรียนต่ออเมริกา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ieostudyabroad.com

Tel : 026426131-2, 0845461951   E-mail : info@ieo.co.th
Line : @ieostudyabroad   Facebook : ieostudyabroad