Happy-Halloween

โครงการฝึกงานระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศส ( Internship in France ) เป็นทางเลือกใหม่สุดคุ้มค่า ให้กับนักศึกษาสาขาการครัวการโรงแรมและสาขาภาษาฝรั่งเศส ได้สัมผัสประสบการณ์การฝึกงานในโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาวทั้งใน Paris, Nice, Aix en Provence และเมืองอื่นๆ พร้อมกับมีรายได้ตลอดระยะเวลาฝึกงาน อีกทั้งยังมีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Front Office, F&B, Kitchen and Pastry

ช่วงเวลาที่เริ่มงาน

เริ่มงานได้ตลอดทั้งปี 2019

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

• ค่าตอบแทนในขณะฝึกงาน 570 ยูโรต่อเดือน
• ฟรีที่พักและอาหารในชั่วโมงการทำงาน
• ใบรับรองการฝึกงานจากโรงแรมที่ประเทศฝรั่งเศส
• ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และสอนให้รู้จักปรับตัวเรียนรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสให้ดียิ่งขึ้น

internship-france

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• มีระดับภาษาอังกฤษที่ดี หากสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
• สามารถปรับตัวเข้ากับชาวต่างชาติและชาวฝรั่งเศสได้
• ต้องเป็นนักศึกษาและกำลังเรียนด้านการโรงแรมหรือการครัวและสาขาภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น
• พร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและมีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมโครงการสูง

ขั้นตอนการสมัคร

• กรอก apply online ระบุชื่อโครงการ Internship/Career Training พร้อมระบุประเทศที่ต้องการจะไป http://ieostudyabroad.com/apponline/index.php/register
• ส่ง Resume มาที่อีเมล์ education@ieo.co.th
• นัดวันเพื่อทำการสัมภาษณ์วัดระดับภาษา
• หากผ่านสัมภาษณ์ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 8,000 บาทเข้ามา ส่งสำเนาการจ่ายชำระเงิน (Pay-in Slip) มาที่อีเมล์ education@ieo.co.th